30.06.2022

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE „Vitis Galéria Frizzante“ s CBA

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE „Vitis Galéria Frizzante“

(ďalej len „Pravidlá“)

 

Článok 1

 Všeobecné ustanovenia a účel spotrebiteľskej súťaže 

1.1. Účelom týchto pravidiel je upraviť pravidlá spotrebiteľskej súťaže s názvom „Vitis Galéria Frizzante“. Tieto pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedenej spotrebiteľskej súťaže na informačných letáčikoch, prospektoch a iných materiáloch určených zákazníkom.

Štatút môže byť zmenený jedine formou písomných dodatkov.

1.2. Cieľom spotrebiteľskej súťaže „Vitis Galéria Frizzante“ (ďalej len „súťaž“) je propagácia a podpora predaja produktov Usporiadateľa súťaže, a to produktov značky  Vitis Galéria Frizzante.

 

Článok 2

Usporiadateľ súťaže a  sprostredkovateľ v zmysle zákona o ochrane osobných údajov

2.1. Usporiadateľom súťaže je spoločnosť HUBERT J.E., s.r.o., so sídlom Vinárska 137, 926 01 Sereď, IČO 36 246 794, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trnava, oddiel Sro, vložka č. 13173/T, (ďalej len „usporiadateľ“).

2.2. Sprostredkovateľom v zmysle zákona o ochrane osobných údajov je spoločnosť TIMP, s.r.o., so sídlom Centrum 25/30, 017 01 Považská Bystrica, IČO:  44 713 363, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 21488/R, (ďalej len „ sprostredkovateľ“).

 

Článok 3

Miesto a čas konania súťaže

3.1. Súťaž bude prebiehať v termíne od 7.7.2022 do 20.7.2022 vo všetkých maloobchodných predajniach označených logom CBA (ďalej len „súťažná predajňa“) na území Slovenskej republiky.

 

Článok 4

Podmienky účasti a pravidlá súťaže

4.1. Súťaž je určená pre všetky fyzické osoby s trvalým bydliskom a s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky. Účastníci súťaže musia v čase nákupu súťažného produktu dovŕšiť vek 18 rokov a  splniť všetky podmienky účasti uvedené v Článku 4 Podmienky účasti a pravidlá súťaže (ďalej len “súťažiaci”).

4.2. Podmienkou účasti v súťaži je zakúpenie jedného z produktov  radu Vitis Galéria Frizzante (1 x 0,75 l fľaša ľubovoľnej odrody vína Vitis Galéria Frizzante) a zaslanie pokladničného dokladu potvrdzujúceho jeho kúpu na adresu: TIMP s.r.o., P.O. BOX 136, 017 01 Považská Bystrica. Pokladničný blok musí obsahovať kontaktné údaje súťažiaceho – meno, priezvisko, korešpondenčnú adresu, telefónnne číslo.

4.3. Súťažiaci sa môže zúčastniť súťaže i opakovane  ľubovoľný počet krát, vždy po ďalšej kúpe akéhokoľvek súťažného výrobku, vždy s iným pokladničným dokladom.

4.4. Zamestnanci usporiadateľa a sprostredkovateľa súťaže, ako aj osoby im blízke v zmysle §116 Občianskeho zákonníka, sú z účasti na súťaži vylúčení.

4.5. Splnením podmienok sa súťažiaci dostáva do žrebovania o ceny spotrebiteľskej súťaže.

 

 Článok 5

Vyhodnotenie Súťaže a ceny

5.1. Žrebovanie výhercov súťaže sa uskutoční 5.8.2022. Doručenie  cien súťaže sa uskutoční v termíne 15.8. – 31.8.2022.

5.2. Cenami v súťaži je 30 setov Vitis Galéria Frizzante. Jeden set Vitis Galéria Frizzante sa skladá z: 2 kartónov á 6 ks fliaš (spolu 12 ks 0,75 l fliaš) vín Vitis Galéria Frizzante, 6 ks pohárov Vitis Galéria Frizzante, 1 ks ice bag Vitis Galéria Frizzante, 1 ks tácka Vitis Galéria Frizzante.

5.3. Žrebovanie výhercov je neverejné a prebehne za účasti zástupcov sprostredkovateľa náhodným výberom spomedzi všetkých súťažiacich, ktorí splnili podmienky súťaže.

5.4. Výhry budú doručené výhercom kuriérskou službou.

Za správnosť a aktuálnosť údajov potrebných na doručenie výhry zodpovedajú výhercovia.

Usporiadateľ nezodpovedá za nedoručenie oznámenia o výhre v prípade zmeny telefónneho čísla účastníka resp. jeho nedostupnosti, ani v prípade uvedenia chybnej adresy účastníkom.

5.5. Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia vo všetkých záležitostiach, ktoré súvisia s usporiadaním súťaže, a to vrátane prerušenia, predĺženia, zrušenia súťaže alebo úpravy jej pravidiel. 

5.6. Na výhru zo súťaže neexistuje právny nárok, výhru nie je možné vymeniť, nárok na výhru nie je možné previesť na inú osobu ani iného súťažiaceho. Výhru nie je možné zameniť za finančnú hotovosť.

 

Článok 6

Osobné údaje

6.1. Zaslaním pokladničného dokladu udeľuje súťažiaci usporiadateľovi a  sprostredkovateľovi súťaže v súlade s ustanovením § 13 ods.1. písm. a/ zákona č. 18/2018 z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, súhlas so spracúvaním všetkých ním poskytnutých osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, korešpondenčná adresa, telefónnne číslo, počas celej doby trvania súťaže, a to na účel realizácie súťaže a odovzdania výhry.

 6.2. Usporiadateľ týmto vyhlasuje, že poskytnuté osobné údaje použije iba na vyššie uvedený účel. Poskytnuté osobné údaje budú v mene usporiadateľa spracúvané prostredníctvom sprostredkovateľa, ktorým je spoločnosť TIMP, s.r.o.

Poskytnuté osobné údaje budú zlikvidované najneskôr  po odovzdaní ceny výhercovi súťaže, pričom uvedené osobné údaje nebudú zverejňované.

 

Poučenie:

  • Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a usporiadateľ ako prevádzkovateľ nemá právny nárok na ich získavanie.
  • Účelom spracúvania osobných údajov je realizácia súťaže a odovzdanie ceny výhercovi. Právnym základom spracúvania je súhlas dotknutej osoby.
  • Osobné údaje nebudú prenesené do tretej krajiny a ani poskytnuté medzinárodnej organizácii.
  • Osobné údaje budú uchovávané do skončenia súťaže a do odovzdania ceny výhercovi.
  • Dotknutá osoba je poučená o práve požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, o práve na opravu osobných údajov, o práve na vymazanie osobných údajov alebo o práve na obmedzenie spracúvania osobných údajov, o práve namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj o práve na prenosnosť osobných údajov.
  • Dotknutá osoba má v zmysle ust. § 100 zák. č. 18/2018 z.z. právo podať na príslušný úrad návrh na začatie konania pokiaľ sa domnieva, že jej práva na ochranu osobných údajov boli porušené.

 

Článok 7

Záverečné ustanovenia

7.1. Usporiadateľ súťaže je oprávnený použiť výňatky z týchto pravidiel v propagačných alebo iných materiáloch v súvislosti so súťažou, pričom výňatky nenahrádzajú tieto Pravidlá, ktoré sú v rámci súťaže považované za jediné úplné a konečné. Usporiadateľ  ani  sprostredkovateľ súťaže nenesú žiadnu zodpovednosť za prípadné sporné situácie, nároky, či škody súvisiace s oboznámením sa s výňatkami z týchto pravidiel a neoboznámením sa s pravidlami ako celkom.

7.2. Účasť v súťaži je dobrovoľná, účastník svojou účasťou vyjadruje bezvýhradný súhlas s jej pravidlami a zaväzuje sa ich dodržiavať. Akékoľvek obchádzanie týchto pravidiel súťažiacim alebo pokus o ich zneužitie je dôvodom na okamžité vylúčenie zo súťaže.

7.4. Jediné podrobné platné pravidlá vo svojom plnom znení sú po dobu trvania súťaže zverejnené v elektronickej podobe na webovej stránke www.vitis.sk .

7.5. Ďalšie podmienky súťaže, ktoré nie sú upravené týmito pravidlami, sa riadia príslušnými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

 

Sereď, dňa 5.5. 2022