Štatút súťaže “Vianočná poézia”

Účelom tohto štatútu je upraviť pravidlá súťaže s názvom „FB a IG súťaž Vianočná poézia. Tento štatút je jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedenej súťaže.

Tento štatút môže byť zmenený jedine formou písomných dodatkov k tomuto štatútu.

I. Účel súťaže

Cieľom súťaže „FB a IG súťaž Vianočná poézia“ (ďalej len „súťaž“) je reklama a podpora predaja produktov vyhlasovateľa súťaže a zvyšovanie povedomia medzi používateľmi sociálnej siete o produkte Vitis Galéria, Vitis Poézia a Chateau Pezinok.

II. Vyhlasovateľ, organizátor a zabezpečenie súťaže

Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže je spoločnosť HUBERT J.E., s.r.o., so sídlom Vinárska 137, 926 01 Sereď, IČO 36 246 794, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trnava, oddiel Sro, vložka č. 13173/T, tel. kontakt +421 0 31 788 10 12, e-mail: hubert@hubertsekt.sk (ďalej len „HUBERT“ alebo „vyhlasovateľ súťaže).

Zabezpečenie priebehu súťaže zabezpečuje spoločnosť LJ Studio, s.r.o., so sídlom Panónska cesta 6, 851 04 Bratislava- mestská časť Petržalka, IČO 47 369 281, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 91479/B , e-mail: hello@ljstudio.sk (ďalej len „agentúra).

III. Trvanie súťaže

Súťaž bude prebiehať v termíne od 11.12.2020 do 24.12.2020 na FB stránke Vitis Via Vinum a IG stránke @vitis_via_vinum.

IV. Podmienky účasti v súťaži a jej priebeh

Súťaže sa môže zúčastniť každý návštevník vyššie uvedenej fan page, starší ako 18 rokov, ktorý požadovaným spôsobom zareaguje na výzvu v uverejnenom súťažnom príspevku stránky.

Po žrebovaní sa pod uvedeným príspevkom zverejnia mená výhercov. Tí sú povinní v lehote do 7 dní kontaktovať agentúru v súkromnej správe, kde uvedú kontaktné údaje (meno, priezvisko, adresu a telefónne číslo) slúžiace na následné overenie totožnosti výhercu (vzhľadom na vekové obmedzenie) a za účelom samotného odovzdania – doručenia výhier. Vyžrebovaný výherca stráca nárok na výhru, pokiaľ v hore uvedenej lehote neoznámi agentúre požadované kontaktné údaje. Nárok na výhru nie je možné uplatniť súdnou cestou. Každý súťažiaci svojou účasťou v súťaži zároveň potvrdzuje, že spoločnosť Facebook voči nemu nemá žiadne záväzky.

V. Výhra

Dvaja víťazi (Facebook a Instagram) získajú dvojicu fliaš Vitis Poézia.

Hodnota výhry nedosahuje sumu 350,- € a z uvedeného dôvodu je výhra podľa ust. § 9 ods. 2 písm. m/ zákona č. 595/2003 z.z. o dani z príjmu oslobodená od dane z príjmu.

Výhra bude doručovaná poštou alebo kuriérskou službou, najneskôr 6 týždňov po zaslaní kontaktných údajov výhercu agentúre a po overení, že výherca spĺňa podmienky účasti v súťaži.

VI. Osobitné ustanovenia

Zamestnanci vyhlasovateľa súťaže a agentúry, ako aj osoby im blízke v zmysle §116 Občianskeho zákonníka, sú z účasti na súťaži vylúčení.

Účasťou v súťaži prejavuje každý jej účastník súhlas s pravidlami tejto súťaže a s tým, že vyhlasovateľ súťaže je oprávnený uverejniť mená v oznamovacích prostriedkoch, ako i tieto použiť na reklamné a propagačné účely vyhlasovateľa súťaže, bez nároku na odmenu.

Podrobnosti o ochrane osobných údajov zo strany organizátora súťaže sú uvedené vo všeobecných obchodných podmienkach organizátora (v článku 7) na www.hubertonline.sk.

VIII. Záverečné ustanovenia

Vyhlasovateľ a organizátor súťaže prehlasuje, že táto súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená ani riadená spoločnosťou Facebook a nemá s ňou žiaden vzťah. Tento štatút je uložený u vyhlasovateľa súťaže.

Každý, kto preukáže právny záujem, je oprávnený nahliadnuť do tohto štatútu u vyhlasovateľa súťaže.